Advocaat voor onteigening bij de doortrekking A15 Nijmegen – Arnhem

Geschreven door Wiert Leistra
14 november 2018

Zijn uw gronden nodig voor de ‘doortrekking A15’? Heeft u een kennisgeving ontvangen dat u een zienswijze kunt indienen tegen de voorgenomen onteigening? In dit artikel en andere artikelen licht ik u toe waar u bij uw zienswijze aan moet denken. Meer informatie nodig? U mag mij altijd bellen of ik kom kosteloos bij u op bezoek om de mogelijkheden voor een goede zienswijze te bespreken.

Doortrekken A12/A15 knooppunt Ressen-Oudbroeken ViA15

Doortrekking van de A15 is een traject dat al jarenlang loopt. Met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 wil Rijkswaterstaat de doorstroming van het verkeer richting het Oosten verbeteren en de Arnhemse knooppunten ontlasten.

In 2017 is het Tracébesluit genomen. Vele omwonenden en instanties hebben beroep ingediend tegen dit besluit. De behandeling van deze beroepen gaat traag en kan nog wel eens verder worden vertraagd. Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie zich kritisch uitgelaten over het Programma Aanpak Stikstof.

Het arrest van het Europese Hof kan ertoe leiden dat de plannen voor de doortrekking moeten worden aangepast. In ieder geval zorgt het voor verdere vertraging. De Raad van State heeft namelijk laten weten dat zij begin 2019 een zitting wil houden over het arrest van het Europese Hof. Andere zaken (waaronder de beroepen tegen het Tracébesluit) worden aangehouden tot na die behandeling.

Kortom er is sprake van uitstel en mogelijk zelfs afstel, maar ondertussen is de onteigeningsprocedure gewoon gestart. U dient uiterlijk 19 december aanstaande uw zienswijzen in te dienen over het ontwerp onteigeningsbesluit dat ter inzage ligt.

Zienswijze in de onteigeningsprocedure

Onteigening van uw grond is iets waar Rijkswaterstaat als het goed is al met u over heeft gesproken. Rijkswaterstaat behoort daarbij ook een schriftelijk bod te doen. Indien u het niet eens bent worden over de verkoop en de schadeloosstelling voor de grond die de overheid nodig heeft, begint de onteigeningsprocedure. Eerst start de administratieve procedure waarin de overheid aan de Kroon vraagt om een onteigeningsbesluit (het Koninklijk Besluit) te nemen. Op deze besluitvorming is op grond van artikel 72a lid 3 Onteigeningswet (en 63 lid 1 Ow) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.

Op grond van deze procedure:

  • -wordt er een ontwerponteigeningsbesluit ter inzage gelegd bij de betrokken overheid (artikel 3:11 Awb);
  • -waarvan kennis wordt gegeven in het plaatselijke huis-aan-huisblad (artikel 3:12 Awb);
  • -waarvan belanghebbenden op de hoogte worden gesteld (artikel 3:13 Awb); en
  • -waartegen belanghebbenden gedurende 6 weken hun zienswijze naar voren kunnen brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb)

Er is kortom een termijn van 6 weken waarin een zienswijze tegen het ontwerponteigeningsbesluit kan worden gericht.

Wat moet er in een zienswijze in een onteigeningsprocedure

Zienswijzen indienen = rekening houden met de spelregels. Als belanghebbende kunt u uw mening in de vorm van een zienswijze naar voren brengen bij ‘de Kroon’. Veel mensen maken gebruik argumenten waarop de Kroon  niet ingaat, zoals op de (i) planologische onwenselijkheid van de ontwikkeling waarvoor onteigend wordt (bijvoorbeeld: de weg is niet nodig of zou ergens ander moeten liggen) en (ii) de hoogte van het aanbod (bijvoorbeeld te laag of te weinig compensatie).

De Kroon schuift deze argumenten standaard terzijde. Voor meer tips over wat u wel en niet in uw zienswijze dient op te nemen verwijs ik u naar mijn artikel ‘Tips voor een zienswijze in de onteigeningsprocedure’. Aan de hand van de tips in het artikel kun u zelf uw zienswijze opstellen. U mag mij ook bellen of mij bij u thuis uitnodigen om de mogelijkheden van een zienswijze te bespreken. In beide gevallen kosteloos.   

Advocaat?

Kosten van een onteigeningsprocedure worden in de meeste gevallen geheel vergoed. Hoe dat kan en waar u rekening mee dient te houden leg ik uit in mijn artikel ‘Vergoeding van advocaatkosten in de onteigening’. Door de vergoeding van de advocaatkosten kunnen wij u altijd kosteloos bijstaan. Doordat wij het ‘risico van de kleine lettertjes’ bij deze vergoeding voor eigen rekening nemen en u niet vragen om de kosten eerst zelf voor te schieten heeft u altijd een gratis advocaat.

Conclusie

De zienswijze is een nuttig instrument om uw mening over de onteigeningsprocedure te laten horen. Wilt u een kans op succes met uw zienswijze houdt er dan rekening mee waar de Kroon wel en vooral ook niet op let. Heeft u vragen over het opstellen van een zienswijze, bel of mail gerust voor vrijblijvend overleg.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact